Какво търсите?

ISO 26000 - Ръководство за социална отговорност (атестация и обучение)

ISO 26000 предоставя насоки, които организациите могат да следват, за да поощряват ангажираността със социално отговорно поведение. Глобалните организации са принудени да изградят стратегиите си за социална отговорност според ISO 26000.

Ако искате настоящите и бъдещите Ви клиенти, заинтересованите страни и служителите Ви да разбират дейностите на Вашата организация и да могат да оценяват нейните постижения, насоките в стандарта ISO 26000 относно социалната отговорност трябва да бъдат ръководство за Вас.

Ние можем да окажем помощ при използването на ISO 26000 във Вашата организация, за да разберете предимствата на социално отговорното поведение. Ние можем да предложим анализ на пропуските или пълна оценка на Вашия подход към съдържащите се в стандарта насоки, за да Ви помогнем да определите нуждаещите се от подобрение области. Ние предлагаме също обучение по информираност, което ще Ви помогне да разберете как да въведете стандарта във Вашата организация.

ISO 26000 е предназначен за организации от всякакъв вид, както в обществения, така и в частния сектор, в развити и развиващи се страни. Той ще ви помогне да работите по социално отговорен начин, какъвто обществото изисква.

Устойчивият бизнес на организациите означава не само предоставяне на продукти и услуги, които удовлетворяват потребителя, и работа, която не излага на опасност околната среда, но също и социално отговорна работа. Организациите по света все по-често избират стандарта ISO 26000 при разработката на техните стратегии за отговорност и разчитат на нас като всестранен източник на насоки.

ISO 26000 ще помогне на Вашата организация да работи по социално отговорен начин чрез предоставяне на насоки за:

  • Концепции, термини и дефиниции, отнасящи се до социалната отговорност
  • История, тенденции и характеристики на социалната отговорност
  • Принципи и практики, свързани със социалната отговорност
  • Основни теми и проблеми, свързани със социалната отговорност
  • Интегриране, внедряване и популяризиране на социално отговорно поведение в рамките на организацията и чрез нейните политики и практики в сферата й на влияние
  • Определяне и ангажиране на заинтересованите страни
  • Съобщаване на ангажиментите, ефективността и на друга информация, свързана със социалната отговорност

Отговорете на очакванията на заинтересованите страни. Работете заедно със SGS, за да усвоите и насърчавате ръководството за социална отговорност по ISO 26000.

ISO 26000 - Ръководство за социална отговорност (атестация и обучение) от SGS.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Новини и информация

Свързани услуги

Други услуги