Какво търсите?

"Облекла без угризения"

Инициативата дава на сертифицираните компании правото да се промотират като отговорни бизнеси и да уверят международните купувачи, че условията на труд в страната са добри. Тя дава възможност на JAAF да демонстрира социалната отговорност на членовете си и така подобрява общественото възприятие към индустрията, а и мнението на клиентите.

В хартата се упоменават следните изисквания към фабриките:

 • Забрана на детския труд
 • Забрана на принудителния труд
 • Забрана на дискриминацията
 • Забрана на експлоатацията
  • Осигуряване на лимити на работното време спрямо тези, описани в закона
  • Осигуряване на свобода на сдружаване на работниците
  • Изискване работниците да получават изискуемите по закон заплащане и допълнителни облаги
  • Гарантиране, че работните места са безопасни и имат конкретно изискване за управлението на тези въпроси
 • Отговорни практики за опазване на околната среда

Компаниите могат да получат сертификация като организират одит от трета страна, назначена от JAAF Шри Ланка. За да постигнат съответствие, компаниите трябва да внедрят системи за управление на ключовите изисквания в Хартата и да гарантират поддържането на точни отчети. Кандидатите трябва да провеждат и вътрешни одити с назначен вътрешно-фирмен служител по съответствието.

При приключване на одита, ние предоставяме данните на JAAF за оценка. След като JAAF прегледа документацията, ще ви бъде издаден сертификат или известие за корективни действия. Успешното прилагане на корективните действия ще ви позволи да направите повторен одит водещ до сертифициране.

Търговците и купувачите, желаещи да осигурят етичното доставяне на облекла ще получат гаранция чрез сертификата на "Облекла без угризения". Открийте как SGS може да ви помогне да получите сертификация или да създадете собствена колаборативна програма за контрол на качеството.

Производителите на облекло и тъкани в отрасъла за облекла в Шри Ланка, които желаят да демонстрират ангажираността си с етичните работни условия, могат да кандидатстват за сертификация по "Облекла без Угризения" под шапката на Съвместния форум за производство на облекла (JAAF).

Свържете се с нас.

 • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Свързани услуги

Other Services