Какво търсите?

Одит по ETI (ИТЕ)

Етичната търговия означава, че търговците и техните доставчици поемат отговорност да подобрят условията на труд на хората, които произвеждат стоките им. Одитът за Търговска Етика спрямо базовия кодекс на ИТЕ ще докаже успешното спазване на търговска етика.

SGS има дългогодишен и утвърден опит в извършването на одити на устойчивостта според изискванията на различните кодекси и стандарти. Нашата глобална мрежа от одитори притежават идеалната локация и опит, за да осъществи вашия ИТЕ одит.

Базовият кодекс на ИТЕ се основава на конвенциите на Международната Организация на Труда (МОТ) и е признат като еталон за трудова практика. Всички компании-членки и много други търговци и брандове са приели този Базов кодекс и залагат неговите принципи като ключови цели за доставчиците си.

Одитът за Търговска Етика ще измери представянето на доставчиците ви спрямо деветте принципа от базовия кодекс на ИТЕ:

  1. Заетостта се избира свободно
  2. Свободата на сдружаване и правото на колективно трудово договаряне се спазват
  3. Условията на труд са безопасни и хигиенни
  4. Детски труд няма да бъде използван
  5. Изплащат се надници, достатъчни за нормален живот
  6. Работното време не се нарушава
  7. Не се практикува дискриминация
  8. Осигурява се редовна заетост
  9. Не се позволява жестоко и нехуманно отношение

Съюзът на ИТЕ в момента има над 60 корпорации-членки плюс синдикални съюзи и други организации. През 2010 г. дейностите по етична търговия на членовете на ИТЕ са помогнали на 9,4 милиона работници по света.

Открийте как одита по Инициативата за етична търговия може да помогне на вас и на вашите доставчици да поддържате съответствие с изискванията за етична търговия и да подобрите трудовите условия на работниците.

Демонстрирайте ангажираността на организацията ви за подобряване на работните условия за хора по целия свят, които създават потребителски стоки от чай до тениски посредством одит спрямо Инициативата за търговска етика (ИТЕ).

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Свързани услуги

Other Services