Какво търсите?

Услуги по екологичен одит

За да гарантира, че вашите фабрики и доставчици отговарят на националните и международните разпоредби или спазват добрите практики в областта на управлението на околната среда, SGS извършва одити на околната среда в цял свят. Можете да избирате между два типа одит:

 • Екологичен одит  точен анализ и план за корективни действия
 • Програма за усъвършенстване на доставчиците   одитиране и обучение на вашите доставчици, за да гарантирате постигане на съответствие с основните практики и да подпомагате непрекъснатото усъвършенстване с цел постигане на прогресивни и мотивиращи практики.

Нашата програма за одит се фокусира върху следните елементи:

 • Система за природосъобразен мениджмънт
 • Енергоползване, транспорт и парникови газове
 • Емисии във въздуха
 • Използване на водата, включително отпадни/отточни води
 • Управление на отпадъци
 • Предотвратяване на замърсяване/ опасни и потенциално опасни вещества
 • Превенция и управление на големи произшествия
 • Превенция на замърсяването на земя/почва и подпочвени води
 • Използване на земята и биоразнообразие

Сътрудничество в отрасъла

Контролният списък на SGS за оценка на екологичното съответствие се базира на програмата за управление на околната среда (EMS) в рамките на Глобалната програма за социална пригодност (GSCP), и може да се използва за всяка продуктова категория. В рамките на инициативи в отрасъла се разработват инструменти за оценка на ефективността на веригата на доставка, които насърчават непрекъснатото усъвършенстване:

 • Стандарт Higg Index на Коалицията за устойчиво облекло
 • Програма за нулево изхвърляне на опасни химични вещества (ZDHC)

SGS също така е активен член на Коалицията за устойчиво облекло и на отрасловите групи в рамките на Програмата за нулево изхвърляне на опасни химични вещества (ZDHC). Експертите на SGS допринасят за разработването на екологичен модул за съоръженията (Facilities Environmental Module) и участват активно в програмата за верификация на Higg Index.

В зависимост от целите на вашата фирма SGS може да ви помогне при разработването и управлението на цялостна програма за подпомагане на прилагането на практики за непрекъснато усъвършенстване. Първоначалната оценка може да се комбинира с решения за обучение, мониторинг, коучинг и сертифициране, съобразени с нуждите на всяко съоръжение. Това холистично решение обикновено включва:

 • Обучение по стандарта Higg Index, обяснение на резултатите от оценяването по Higg и подпомагане в изготвянето на план за подобряване на производителността
 • Работен семинар за контрол на опасните вещества за подпомагане на съоръженията да прилагат добри практики за управление на химичните вещества
 • Тестване на отпадни води съгласно насоките за отпадъчни води по ZDHC с цел мониторинг на качеството на отпадните води и определяне на основната причина за потенциални проблеми
 • Енергийна оценка от експерт по управление на енергията за изграждане на средносрочен и дългосрочен план за повишаване на енергийната ефективност и намаляване на емисиите на парникови газове
 • Използване на Bluesign bluefinder за подпомагане на доставката на безопасни химикали
 • Могат да бъдат разработени и други решения в съответствие с вашите цели

Моля, поискайте консултация с един от нашите експерти, за да получите повече информация и предложение, съобразено с вашите нужди.

 
Екологичните одити на SGS гарантират, че фабриките и доставчиците отговарят на националните и международните разпоредби.

Свържете се с нас.

 • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Новини и информация

Свързани услуги

Other Services