Какво търсите?

Оценка на въздействието върху околната среда и управление на околната среда

Услугите за оценка на въздействието върху околната среда и управление на околната среда от SGS ще Ви помогнат да сведете до минимум Вашето въздействие върху околната среда и да подобрите репутацията на бизнеса и производителността на труда си.

Оценката на въздействието върху околната среда установява наличието на потенциални бъдещи опасности и предизвикателства, за да се намали Вашето отрицателно въздействие върху околната среда във Вашия район. Чрез разглеждане на различни сценарии и предвиждане на бъдещи предизвикателства, оценката на риска за околната среда ще гарантира, че сте предвидили и определили бюджет за всички вероятности по отношение на бъдещето на Вашия обект. Тя ще Ви помогне и за незабавно справяне със съществуващи проблеми, например, източници на замърсяване, като по този начин ще се избегне скъпоструваща рекултивация на по-късен етап.

Нашите услуги

ISO 14001:2015 Системи за управление на околната среда

ISO 14001:2015 – системи за управление на околната среда – обучение за одитор/водещ одитор

ISO 14064 - Проследяване и верификация парникови газове

ISO 14067 - Въглероден отпечатък

Азбест и други природни минерални влакна

Балиране на опасни отпадъчни продукти

Биогенни CO2 емисии

Верификация на водния отпечатък

Вземане на проби от баластни води

Въглероден отпечатък по PAS 2050

Геотехнически изследвания

Геотехнически параметри

Доброволни инициативи и други програми

Европейска схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове (EСТЕ)

Екологичен прединвестиционнен одит

Екотоксикологични изследвания

ЕСТЕ верификация за авиационния сектор

Идентифициране на азбест

Измерване и мониторинг на миризми

Измерване на падане на прах

Изпитвания чрез излужване за строителни материали

Изследване и моделиране на въздуха и разсейването на миризмата

Изследване и моделиране на шума и вибрациите

Изследвания безопасност

Изследвания за управление на депата

Изследвания изпускани емисии

Изследвания на замърсени почви

Изследвания на питейна и технологична вода

Изследвания на повърхностни води

Изследвания на промишлени и отпадни води

Изследвания пречистване на отпадни води

Инженеринг по настилките

Инспекция на резервоари

Качество въздух затворени помещения

Качество на атмосферния въздух

Качество на околната среда в затворени помещения

Кладенци с подземна вода

Лабораторен аутсорсинг

Лабораторни анализи

Мениджмънт разкопки

Микробиология, бактериология и екотоксикология изследвания

Мониторинг газ почва

Мониторинг за пропадане на депа

мониторинг на вибрации

Мониторинг на електромагнитни полета

Мониторинг на летливи токсини във въздуха чрез моментно вземане на проби

Мониторинг на шум

Неорганизирани емисии

Оценка на влиянието върху околната и социална среда

Оценка на риска за екосистемите и биотопите

Оценка на риска за здравето на хората

Оценка риск ресурси подпочвени води

Предварителни изследвания за приложимост

Преработване на отпадъци

Програма за намаляване на въглеродните емисии в Обединеното кралство (UK CRC)

Семплиране на почва и утаечни слоеве

Сертификация по BS 8555 - внедряване на системи за управление на околната среда

Сертификация по Регламент ЕС/333/2011 – Край на отпадъка за метален скрап

Сондажни услуги в областта на околната среда

Тестове за динамична пенетрация

тестове натоварване плоскости

Тестове по конусно проникване (ТКП)

Тестове промокаемост

Тестове с изпомпване и проследяване

Тестове тип ПАНДА

Управление на азбест

Управление на екологични данни

Управление на отпадъци

Услуги по пречистване на води

Услуги, свързани с екологични разрешителни и съвместимост

Хидрогеоложки изследвания и изследвания на подпочвени води

Търсите нещо конкретно?

Новини и информация

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България