Какво търсите?

Анализ на отпадъците

Вземете разумното решение за отпадните си води с услугите за води и отпадни води от SGS. Обадете се на екипа ни за оценка на отпадъците днес.

Производството на стоки или предлагането на услуги може да доведе до отделянето на остатъчни продукти или опасни отпадъци, които се нуждаят от правилно съхранение. Законът за водите изисква от бизнеса да се съобрази с наредбите за води и да следи стриктно изхвърлянето на отпадни води в потоци и реки.

Нашите услуги

ISO 14001:2015 Системи за управление на околната среда

ISO 14001:2015 – системи за управление на околната среда – обучение за одитор/водещ одитор

ISO 14064 - Проследяване и верификация парникови газове

ISO 14067 - Въглероден отпечатък

Балиране на опасни отпадъчни продукти

Биогенни CO2 емисии

Верификация на водния отпечатък

Въглероден отпечатък по PAS 2050

Геотехнически параметри

Доброволни инициативи и други програми

Европейска схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове (EСТЕ)

Екологичен прединвестиционнен одит

ЕСТЕ верификация за авиационния сектор

Идентифициране на азбест

Измерване и мониторинг на миризми

Измерване на падане на прах

Изпитвания чрез излужване за строителни материали

Изследвания безопасност

Изследвания за управление на депата

Изследвания изпускани емисии

Изследвания на замърсени почви

Изследвания на питейна и технологична вода

Изследвания на повърхностни води

Изследвания на промишлени и отпадни води

Изследвания пречистване на отпадни води

Инспекция на резервоари

Качество въздух затворени помещения

Качество на атмосферния въздух

Лабораторни анализи

Мениджмънт разкопки

Микробиология, бактериология и екотоксикология изследвания

Мониторинг газ почва

Мониторинг за пропадане на депа

мониторинг на вибрации

Мониторинг на електромагнитни полета

Мониторинг на летливи токсини във въздуха чрез моментно вземане на проби

Мониторинг на шум

Оценка на влиянието върху околната и социална среда

Преработване на отпадъци

Програма за намаляване на въглеродните емисии в Обединеното кралство (UK CRC)

Семплиране на почва и утаечни слоеве

Сертификация по Регламент ЕС/333/2011 – Край на отпадъка за метален скрап

Сондажни услуги в областта на околната среда

Тестове промокаемост

Тестове с изпомпване и проследяване

Управление на азбест

Управление на екологични данни

Управление на отпадъци

Услуги по пречистване на води

Услуги, свързани с екологични разрешителни и съвместимост

Хидрогеоложки изследвания и изследвания на подпочвени води

Търсите нещо конкретно?

Нашите лаборатории за изследване на водите осъществяват постоянен анализ за гарантиране на качеството на водата и мониторинг на замърсяването на водата. Ние анализираме Вашите системи за оттичане и дренаж, и работим с Вас за внедряването на практични и изгодни решения за проблемите Ви с отпадните води. Всички наши лабораторни изследвания се извършват в съответствие с признати световни стандарти. Нашите строги стандарти включват изследване за киселини, сяра, цианиди и разтворени метали.

Ние Ви предоставяме сертификат като независимо доказателство, че отпадъците Ви се обработват в съответствие с последните наредби за здраве и безопасност. Ние също така можем да поемем административна отговорност за дейностите свързани с отпадъци, като например осигуряване на транспортни документи и разрешителни при необходимост.

Работейки заедно с Вас, ние преглеждаме най-добрите идеи за управление на отпадъците и предлагаме експертен съвет за широка гама от възможности за изхвърляне и обеззаразяване. Нашите решения са природосъобразни, като в същото време ние постоянно търсим начини за намаляване и рециклиране на отпадъците, за да се контролира и предотврати замърсяването в бъдеще.

Намаляването на Вашите отпадъци и въздействието Ви върху околната среда създава добрър бизнес климат. Партньорството с SGS може да подсили доверието към вас като екелегично отговорен бизнес чрез дългогодишния ни опит и технически експертни познания за ефикасното справяне с Вашите отпадъци. Обадете се на нашия екип днес.

Новини и информация

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България